NHỮNG VIỆC CẦN LÀM KHI HỌC SINH BỊ SỐT, HO, KHÓ THỞ TẠI TRƯỜNG HỌC